A Kisebbségi Jogvédő Intézet pályázati felhívása tanulmány írására

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására.

Pályázatot nyújthatnak be: 

– külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);

– külhoni és magyarországi PhD hallgatók;

– fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.

Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja: 

– 2023. március 15. (szerda), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu emailcímre, Microsoft Word (.doc vagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) formátumban;

– kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.

Választható témakörök: 

1. 30 éves az ENSZ Kisebbségi Nyilatkozata – a kisebbségi jogok védelme az ENSZ keretein belül

2. 30 éve fogadták el a Nyelvi Kartát – regionális és kisebbségi nyelvek védelme az Európa Tanács keretei között

3. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

4. Nemzeti kisebbségek jogainak védelme a Velencei Bizottság véleményeiben

5. Uniós jogi aktus a nemzeti kisebbségek védelmében? A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban

6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában

7. A nemzeti kisebbségi nyelvhasználati jogai a Kárpát-medencében

8. A kettős állampolgárság problematikája jogi megközelítésben

9. Nemzeti kisebbségeket érintő restitúció a Kárpát-medencében

10. A magántulajdon védelmének nemzeti kisebbségeket érintő vonatkozásai a Kárpát-medencében

11. A nemzeti kisebbségek által lakott területek gazdasági diszkriminációjának jogi kérdései a Kárpát-medencében

12. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmében a nemzetközi térben és a területi államokban

13. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére

14. Emberi jogok és kisebbségi jogok közti viszonyrendszer

15. A nemzeti kisebbségek identitáshoz való joga mint alapvető emberi jog

Formai követelmények: 

– a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt);

– a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni;

– a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele;

– a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele;

– a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf)

Bírálati szempontok és határidők: 

– a beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig; – a bírálati szempontok: o a pályamunka formai követelményeinek teljesítése;

o a felhasznált irodalom mennyisége és minősége;

o a lábjegyzeti hivatkozások pontossága;

o a pályamunka szakmai színvonala.

– a bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2023. április 15-ig hozza meg döntését.

Nettó díjazás: 

– I. díj: 150.000 forint;

– II. díj: 100.000 forint;

– III. díj: 75.000 forint.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban.

Budapest, 2022. november 3.

Dr. Bándi Gyula
egyetemi tanár, a Kuratórium elnöke

Dr. Gyeney Laura
egyetemi docens, az Intézet igazgatója