Névmagyarosítás

Így lehetsz a nevedben is önmagad:

– Használhatom a nevemet hivatalos iratokban az anyanyelvemen?

Aki nemzeti kisebbséghez tartozik, az a nevét hivatalosan is használhatja anyanyelvén, ha az anyakönyvben is így van bejegyezve. Tehát aki magyar nemzetiségű, az mind családi, mind keresztnevét magyar nyelven, a magyar helyesírás szerint írhatja a hivatalos iratokban is (például személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány stb.). A nőknek sem kell családi nevüket a szlovák „-ová” végződéssel megtoldani.

Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín

Článok 11
1. Strany sa zaväzujú uznať, že každá osoba patria – ca k národnostnej menšine má právo používať svoje priezvisko (meno po otcovi) a meno v jazyku menšiny a právo na jeho oficiálne uznanie v zhode s postupmi, ktoré poskytuje ich právny systém.

Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről

11. Cikk
1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy elismerik minden, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személynek azon jogát, hogy család- és utónevét kisebbségi nyelvén használhassa, ugyancsak az ennek hivatalos elismeréséhez való jogot, jogrendszerükben szabályozottaknak megfelelően.

– Mit tegyek, ha családi nevemet korábban szlovák nyelvű írásmódra változtatták, de szeretném ismét magyar alakban használni?

Erre is van lehetőség, engedély és illeték nélkül át lehet íratni a vezetéknevet kisebbségi helyesírás szerinti változatra. Az anyakönyvi hivatal ellenőrzi, megalapozott-e a kérelem, ha nem tudja ellenőrizni, megkéri a kérelmezőt, bizonyítsa, hogy a kért alak valóban létező név. A kérelmező ebben az esetben a Kormányhivatal Nemzeti Kisebbségi Főosztályához is fordulhat segítségért (pl. Kiš →Kiss).

Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku

§ 7
(2) Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska
c) spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,
d) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,

300/1993 sz. törvény a családi és utónevekről

7. §
(2) A családi név változtatásához nem szükséges engedély, ha a családi név változtatása
c) nem szlovák nemzetiségű személy női családi nevének szlovák végződés nélküli bejegyzéséből áll
d) a külön előírás szerinti nemzeti kisebbség nyelvének helyesírásával összhangban történő módosítását jelenti

Amennyiben magyar állampolgársággal is rendelkező kettős állampolgárról van szó, a névmódosítást minden esetben engedélyezni kell. Ne feledje, ha családi nevét vagy keresztnevét megváltoztatta, ezt követően hivatalos iratait is le kell cserélnie, és a változást a hivatalokban be kell jelentenie! Ezért érdemes a névmódosítást az egyébként is esedékes okmánycsere előtti időpontra időzíteni.

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov

Článok 10
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, na základe požiadavky dotknutých osôb, umožniť im používanie alebo prevzatie priezviska v regionálnych alebo menšinových jazykoch.

Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája

10. Cikk
5. A Felek vállalják, hogy megengedik a családneveknek az érdekeltek kérésére a regionális vagy kisebbségi nyelveken történő használatát és felvételét.

300/1993 Z.z. Zákon o mene a priezvisku

§ 6
(5) Zmena priezviska sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.

300/1993 sz. törvény a családi és utónevekről

6. §
(5) A családi név megváltoztatását mindig engedélyezni kell, ha a családi névváltoztatásban érintett szlovák állampolgár más állampolgársággal is rendelkezik és a változtatás célja az családi név olyan alakjának elérése, amely az adott állam jogrendjével vagy hagyományaival összhangban van.

§ 9
Na povolenie zmeny mena a lebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priez viska je príslušný Obvodný úrad Bratislava.
9. §
A családi név megváltoztatásának vagy az utónév megváltoztatásának engedélyezésében az adott szlovák állampolgár Szlovák Köztársaságban található állandó lakhelye vagy legutóbbi állandó lakhelye szerinti körzeti hivatal illetékes; ha az adott szlovák állampolgár ilyen lakhellyel nem rendelkezett, a családi név megváltoztatásának vagy az utónév megváltoztatásának engedélyezésében a Pozsonyi Körzeti Hivatal illetékes.
§ 10
Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa zmena mena alebo zmena priezviska týka.
10. §
A családi névváltoztatás vagy az utónév-változtatás bejegyzésében az az anyakönyvi hivatal illetékes, amelynek anyakönyvében a családi név vagy az utónév megváltoztatásában érintett szlovák állampolgár családi neve vagy utóneve be van jegyezve.

– Ha a hivatalos irataimban a családi nevem után még szerepel az -ová végződés és szeretném elhagyni, akkor mit tehetek?

Az „-ová” toldalék elhagyására nem szlovák nemzetiségű vagy más állampolgársággal is rendelkező személyek esetében van lehetőség. Magyar nemzetiségűként lánygyermekünk születésekor már eleve kérhetjük a szlovák toldalék elhagyását az anyakönyvbe történő bejegyzés során. Ha erre születéskor nem gondoltunk, később is megtehetjük, azonban ha gyermekünk elmúlt 15 éves, akkor az ő beleegyezése is kell hozzá. Házasságkötéskor a házasuló nő kérheti, hogy a megegyezés alapján választott új családi nevét toldalék nélkül jegyezzék be az anyakönyvbe. Akkor is, ha a férje szlovák nemzetiségű. Minthogy magyar nemzetiségű személy esetén engedély nélkül lehet kérni az anyakönyvi hivatalban a szlovák toldalék elhagyását, ezért külön illetéket sem kell fizetni.

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách

§ 16
Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania,

a) ak o to požiadajú rodičia pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení podľa § 13 ods. 1 alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o osvojenie podľa osobitného predpisu,
b) ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14,

c) ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona.

154/1994 sz. törvény az anyakönyvekről

16. §
A szlováktól eltérő nemzetiségű személy női családnevét a nőneműségre utaló szlovák utótag nélkül kell bejegyezni, ha

a) a szülők a nőneműgyermekük családi nevének 13.§, (1) bekezdés szerinti születési anyakönyvbe való bejegyzésénél, vagy az örökbefogadók az örökbefogadott gyermek családi nevének bejegyzésénél kérelmezik ezt, ha az örökbefogadás külön előírás szerint történt,
b) ezt a házasságkötésnek a 14. § szerinti házasságkötési anyakönyvbe való bejegyzésénél a nő kérelmezi,

c) ezt a külön törvény szerinti családi névváltozásról szóló határozat bejegyzésével összefüggésben a nő kérelmezi.

§ 19
(6) V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.

(7) Písomnú žiadosť podľa odsekov 3, 4 a 6 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

(8) Na zapísanie zmeny tvaru mena a priezviska podľa odsekov 3, 4 a 6 v úradnom výpise sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o zmene mena a zmene priezviska a tento úkon nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa osobitného zákona.

19. §
(6) A hivatalos kivonat által érintett nő születési bizonyítványában vagy házasságkötésről szóló okiratában a nő nevét – kérelemre – a nőneműségre utaló szlovák utótag nélkül kell feltüntetni; erről a tényről az anyakönyvben bejegyzést készítenek. Minden további hivatalos kivonatot és igazolást ezzel a családi név alakkal állítanak ki. Az első mondat szerinti írásos kérelem az okiratgyűjtőben kerül elhelyezésre.

(7) Ha nem felnőtt korú személyről van szó, a (3), (4) és (6) bekezdések szerinti írásos kérelmet annak szülei nyújtják be. (8) A (3), (4) és (6) bekezdések szerinti családi és utónév alakváltoztatás hivatali kivonatban való bejegyzésére nem vonatkoznak a családi- és utónévváltozást szabályozó külön törvény rendelkezései és erre a cselekményre nem vonatkozik a külön törvény szerinti illetékfizetési kötelezettség sem.

– Ha a keresztnevem a hivatalos irataimban szlovákul szerepel, és ezt nem szeretném, akkor mit kell tenni?

A keresztnevek módosításához szlovákról magyar alakra nem kell hatósági engedélyt kérni. (pl. Ladislav → László, Alžbeta → Erzsébet). Gyermeke megszületésekor magyar keresztnevet jegyeztethet be az anyakönyvbe. Ha erre a gyermek születésekor nem gondolt, később is bejegyeztetheti a magyar nevet az anyakönyvbe. Ha gyermeke már elmúlt 15 éves, akkor az ő beleegyezése is kell hozzá. Keresztneve magyarra történő javítását írásbeli nyilatkozattal annál az anyakönyvi hivatalnál kell kezdeményeznie, amelynek az anyakönyvében az Ön nevét születéskor bejegyezték. Az eljárással kapcsolatos részletes tudnivalókról, az ehhez szükséges iratokról az anyakönyvi hivatalokban tájékoztatják Önt.

Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku

§ 2
(1) Každému sa môže spôsobom a za podmienok ustanovených v § 1 určiť viac mien, a to aj cudzojazyčných, najviac však tri mená. Pri zápise mena alebo mien (ďalej len „meno”) do matriky sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť.

300/1993 sz. törvény a családi és utónevekről

2. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott módon és feltételekkel mindenkinek több név adható, akár idegennyelvűek is, de legfeljebb csak három név adható. A név vagy nevek (továbbiakban csak „név”) anyakönyvezése során a szülők kötelesek együttműködni az anyakönyvi hivatallal.

§ 7
(1) Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,
(3) Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu;
(4) Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.
7. §
(1) Nem szükséges névváltoztatási engedély, ha a névváltoztatás a) idegennyelvű név szlovák nyelvű megfelelőjére változtatásáról van szó vagy fordítva.
(3) A névváltoztatási engedélyhez nem kötött családi- vagy utónév-változtatást az anyakönyvben a családi- vagy utónév-változtatásban érintett személy, vagy ennek törvényes képviselőjének írásos nyilatkozata alapján végzik el.
(4) A 15 évnél idősebb kiskorú személy családi vagy utónév-változtatásához szükséges az érintett kiskorú személy hivatalosan hitelesített aláírásával ellátott írásos nyilatkozata.
§ 8a
Matričný úrad vydá oznamovateľovi výpis z matriky alebo potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo zmene priezviska.
8a. §
Az anyakönyvi hivatal a bejelentést tévőnek családivagy utónévváltozásról szóló anyakönyvi kivonatot vagy anyakönyvi bejegyzés megtételéről szóló igazolást állít ki.
§ 10
Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa zmena mena alebo zmena priezviska týka.
10. §
A családinév-változtatás vagy utónév-változtatás bejegyzésében az az anyakönyvi hivatal illetékes, amelynek anyakönyvében a családi- vagy utónévváltoztatásban érintett szlovák állampolgár családi neve vagy utóneve be van jegyezve.