Pótfüzet

A kedvezménytörvény által a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére szolgáló mellékletek (diák-, pedagógus-, utazási kedvezmény) e dokumentumok betelte után további bejegyzésre alkalmatlanná válnak. Célszerűtlen, hogy a mellékletek betelte miatt magát az igazolványt is cserélni kelljen, ezért ennek kiküszöbölése pótfüzet kiadásával lett megoldva, melyet a jogosultnak kell kérelmeznie.

Pótfüzet igénylése:
A Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosának kell kérelmeznie abban az esetben, ha Magyar igazolványának, illetőleg Magyar hozzátartozói igazolványának melléklete a kedvezmények (utazási, diák-, pedagógus-, oktatói-) igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt. A pótfüzet a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány elválaszthatatlan részét képezi, csak az okmánnyal együtt érvényes.
A pótfüzet iránti kérelmeket a kiadás helyszínén, a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalban kell benyújtani vagy postai úton megküldeni. 
A pótfüzet kiadásához be kell mutatni a Magyar igazolványt, illetve a Magyar hozzátartozói igazolványt. Postai úton történő kérelmezés esetén, postai úton is beküldhető az igazolvány. A kérelmező az igazolványt a pótfüzettel egyidejűleg kapja vissza, ha a pótfüzetet postai úton kérelmezte. A diplomáciai és konzuli képviseleteken a pótfüzetbe be kell jegyezni az igazolvány okmányszámát és tulajdonosának nevét, továbbá fel kell tüntetni a pótfüzet sorszámát, illetve a kiállító aláírását és bélyegzőlenyomatát. Ezzel egyidejűleg a pótfüzet sorszámát, kiadásának tényét, helyszínét és idejét is kell jegyezni az igazolvány-nyilvántartásba.


Ki igényelhet pótfüzetet?
Ha az igazolvány melléklete (a 3-tól 16-ig tartó oldalak) a kedvezmények igénybevételére jogosító igazolások bejegyzésére alkalmatlanná vált, betelt, akkor az igazolvány tulajdonosának kérelmére az adott kedvezmény (utazási, diák, pedagógus, oktatói) igénybevételére jogosító pótfüzetet kell kiadni. A pótfüzet iránti kérelem nem minősül új igazolvány iránti kérelemnek.

A pótfüzet kiadásának menete
A pótfüzet iránti kérelmeket az információs irodákban lehet benyújtani, majd az irodák közreműködésével a kérelmeket a diplomáciai és konzuli képviselet befogadja és kiadja a pótfüzeteket. A pótfüzet kiadásához az igazolványt be kell mutatni.
A külképviseleteken a pótfüzetbe belekerül az igazolvány száma és tulajdonosának neve, továbbá  a pótfüzet sorszáma, illetve a kiállító aláírása és bélyegzőlenyomata.
A pótfüzet csak az igazolvánnyal együtt érvényes és az igazolvány elválaszthatatlan részét képezi.

A pótfüzet igénylését megalapozó jogszabályok
A pótfüzet kiadásának rendjét a következő jogszabályok határozzák meg:
A 2007. évi LIII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról.
A 130/2007 (VI.12.) Korm. rendelet a Magyar igazolvány és a magyar hozzátartozó igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásrendről szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

PÓTFÜZET IGÉNYLÉSE:
Amennyiben az igazolványában beteltek a kedvezményre jogosító helyek, pótfüzetet kell kérvényeznie, amihez az alábbi dokumentumok szükségesek:
Kérelem a Pótfüzet kiállítása iránt- PDF formátumban
A kérelmehézhez szükség van a Magyar igazolványra és a személyazonosító okiratra: felnőttek esetében – személyazonossági igazolvány; a 15. életévüket be nem töltött személyek esetében a születési anyakönyvi kivonatra.