Tavaszi részképzés Magyarországon

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterében.

Az EMMI és az ELTE az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.

Az EMMI és az ELTE által közösen a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére valamint a 2018/2019-es tanév őszi félévére a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán részképzésben részt vevő szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára miniszteri ösztöndíjra meghirdetett pályázatokon legfeljebb odaítélhető részképzős ösztöndíjak kerete 75 hónap.

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény látja el. Az ösztöndíjas részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat, melynek havi összege a 2018. évben 40.460,- Ft/hó.  Az ösztöndíjast az ELTE Márton Áron Kollégium és Szakkollégium (a továbbiakban: MÁKSZ) kollégiumaiban (Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs) történő elhelyezés esetén térítésmentes szállás illeti meg. A pályázók vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a 2017/2018. tanév tavaszi szemeszterében megvalósuló részképzésük végén szakmai beszámolót készítenek el, melyet fogadó tanáruk aláírásával jóváhagy és melyen a fogadó felsőoktatási intézmény pecsétje is szerepel.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézményben.

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

1. Teljes szemeszteres részképzésre  azon személyek pályázhatnak, akik – szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és – legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában. A súlyozott (vážený priemer) tanulmányi átlag tekintetében a mester (master, magiszteri) képzési ciklusban részt vevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor, bakalár képzésük) utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Az Értékelő Bizottság a kategóriában (teljes szemeszteres részképzés) minimum átlagot (súlyozott átlag) határozott meg, melynek értéke 2,5. A teljes szemeszteres részképzés esetén a minimumátlagtól való eltérésre nincs lehetőség, annak elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el! Az ösztöndíj időtartama a 2017/2018-as tanév teljes tavaszi teljes szemesztere (5 hónap).

2. Részképzős tanulmányútra azon személyek pályázhatnak, akik – szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és – legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában. Az ösztöndíj időtartama: 0,5 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2018.március 5. és 2018. június 25. között használható fel.

Mindkét (1. és 2.) pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek: A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti. A befogadó nyilatkozatot a https://martonaron.elte.hu/; a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk honlapokról letölthető formában kell kitölteni.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania! Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít, amelyet kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolt mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségeken.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:  2018. január 15., 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása és – 2018. január 16., 15.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése.

A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért 945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3. P.O.BOX 48. 945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3. Telefonon érdeklődni minden hétköznap 8-tól 16 óráig lehet a mobil: 0908/116 931 számon.

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni – függetlenül attól, hogy a pályázó egy vagy két pályázati kategóriára nyújtott be pályázatot: Számlatulajdonos neve: SZAKC-ZZSC Számlaszám: 8841584/5200, OTP Banka Slovensko a.s. IBAN: SK12 5200 0000 0000 0884 1584 BIC/SWIFT: OTPVSKBX

A teljes pályázati kiírást ITT találják.

Az elbírálási-és pontrendszer IDE kattintva érhető el.

A befogadó nyilatkozat pedig INNEN tölthető le.