Esszépályázat felhívás 2017

A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET ESSZÉPÁLYÁZATOT HIRDET

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.

A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.

A pályázatra vonatkozó tartalmi követelmények a következők:

Pályázni a következő kisebbségvédelmet érintő írással lehet:

I. Infrastruktúrafejlesztés, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció sajátos eszköze

II. Kisebbségi jogérvényesítés a nemzetközi és uniós fórumok előtt a gyakorlatban

III. Kisebbségi jogok érvényesülése az egészségügyben, különös tekintettel az anyanyelv használatra

IV. Visszaállamosítások Erdélyben: egy soha véget nem érő történet?

V. A 2012-es ukrán nyelvtörvény és az új nyelvtörvény tervezeteinek összehasonlító elemzése
VI. Részarányos foglalkoztatás és anyanyelv használati jogok a közigazgatásban

A tanulmányokban az elméleti háttér mellett jogesetek, szemléltető példák bemutatását várjuk.

A pályázatra vonatkozó formai követelmények:

terjedelem: min. 5, max. 25 gépelt oldal

MS Word formátum (doc, docx) vagy PDF formátum

Times New Roman betűtípus

12-es betűméret

2,5-es margók

1,15-ös sortávolság

Útmutató a források, hivatkozások lábjegyzetben történő megjelenítéséhez:

A szövegközi idézeteket idézőjelben kérjük betoldani, lábjegyzetben megadva, hogy az idézet, a forrásszövegnek pontosan melyik oldalán található.

A tanulmányban szereplő hivatkozásokat a szövegen belül lábjegyzetként kérjük megjelentetni, a következő formában:

Önálló monográfia esetén: Kardos Gábor: Az alapvető jogok európai védelme. Budapest: Mobil Kiadó. 2004.

Tanulmánykötetben közölt cikk esetén: Ghai, Yash: Introduction: nature and origins of autonomy. In: Ghai, Yash – Woodman, Sophia (eds.): Practising self-government. A comparative Study of Autonomous Regions. Cambridge: Cambridge University Press. 2013, 1-31. Többszerzős tanulmánykötet esetében a szerkesztő(k) nevét a fentebb látható módon, kötőjellel elválasztva adjuk meg, melyet az (ed.), (eds.), illetve magyar cím esetén a (szerk.) kifejezés, végül pedig kettőspont követ a cím bevezetéseként.

Folyóiratcikk esetén: Kiss Tamás: Marginalizáció, etnikai párhuzamosság és aszimmetrikus akkomodáció – Az erdélyi magyar közösséget érintő társadalmi és politikai folyamatok. In: Magyar Kisebbség. XX. évf. 12. (75-76.) sz. Kolozsvár: Jakabffy Elemér Alapítvány. 2015, 30-64. A tanulmánynak a kötetben elfoglalt pontos helyét a fent illusztrált módon, az évszámot követően, a kezdő- és záró oldalszámok kötőjellel elválasztott megadásával jelöljük, ’pp.’ illetve ’old.’ rövidítések nélkül.

Nem magyar szerzők esetén a fentiek szerint azzal a különbséggel, hogy a szerző nevét magyar írásmód szerinti sorrendben, vesszővel kell feltüntetni, pl.: Cunningham, Kathleen Gallagher

Kormányzati, vagy nemzetközi dokumentum esetén: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata. Az Európai Unió Hivatalos Lapja – C 326, 2012. október 26.

Jogesetre való hivatkozáskor: Stankov és Ilinden Egyesült Macedón Szervezet v. Bulgária ügy, Emberi Jogok Európai Bírósága, 2001. október 2-ei ítélete.

Internetes forrás esetén: Arday Lajos: Kisebbségek, kisebbségpolitikák Kelet-Közép Európában. 2010. Forrás: http://www.grotius.hu/doc/pub/KHXPKJ/dke_02_ma_ kk_arday.pdf, letöltve: 2015.04.25.

Közvetlenül egymást követő hivatkozásnál ugyanarra a forrásra történő hivatkozás esetén a másodiktól: Uo., 110.

Amennyiben nem közvetlenül követi egymást a két hivatkozás, de azonos műre vonatkozik, akkor a másodiktól: Kardos 2004 i.m., 111.

Ha azonos szerzőtől egynél több mű szerepel hivatkozásként ugyanabból az évből, akkor az évszámokhoz rendelt latin betűk segítségével teszünk ezek között különbséget (pl.: 2013a; 2013b; 2013c).

Több mű egy lábjegyzetben történő felsorolásakor az oldalszámot követő pont után pontosvesszőt használunk. Minden lábjegyzet ponttal végződik. A kiadónak székhelyül szolgáló város nevét olyan alakban közöljük, ahogy a hivatkozott szöveg nyelvéből adódik. Így például szerb nyelvű szöveg esetén Beograd-ot írunk, nem Belgrádot; ha Kolozsváron megjelent magyar szöveget hivatkozunk, akkor Kolozsvárt írunk, de ha románt, akkor Clujt, Cluj– Napocát. Kétnyelvű kiadás esetén mindkét változat szerepelhet.

A pályázat beküldésének módja:
A pályázatokat word formátumban vagy pdf formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a jogvedo.intezet@kji.hu címre.

A pályázat benyújtásának határideje: november 15.

A beérkezett pályázatokról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai november 15-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket.

A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelenítheti az Intézet köteteiben. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására.

A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.

A díjazás mértéke:

helyezés: 110.000 HUF

helyezés: 90.000 HUF

helyezés: 70.000 HUF.

A Kuratórium tagjai különdíjat és/vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

A díjazottak az elismerő oklevelet átvehetik ünnepélyes keretek között is a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2018 nyarán szervezett nyári egyetemeken.

Budapest, 2017. október 4.

Csóti György

igazgató