Már a felvidéki hadiárvák is kérhetik a kárpótlást

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása kibővítve az eddigi jogosultak körét, s támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált, feltéve, hogy jelenleg magyar állampolgársággal is rendelkezik.

A magyar állam a külhonba szakadt hadiözvegyekről és árvákról való gondoskodását is kötelességének érzi, s 2017. január 1-jével a jogosultak köre kiegészült azon nem magyar állampolgárokkal, akik rendelkeznek Magyar Igazolvánnyal.

Azon felvidékiek, akik igazolni tudják, hogy szülőjük 1938. november 2. és 1945. május 9. között a Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség kötelékében szolgált és szolgálattétel közben esett el; hogy szülőjük a háború következményeként hadirokkanttá vált; vagy unokája, gyermeke, testvére vagy féltestvére szolgálat közben halt meg, hadigondozási ellátás iránti kérelmet nyújthatnak be.

Az alábbiakban letölthető dokumentumokat kell a kérelmezőnek letölteni és kitölteni:
NYILATKOZAT AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ a külföldön élő vagy tartózkodó ellátottak részére
Igénybejelentés az egyösszegű térítés megállapításához 
Kérelem az igénybejelentéshez

A Magyar Igazolvánnyal már rendelkező kérelmező a hadigondozási ellátás iránti kérelmeit ezt követően nyújthatja be postai úton a Budapest Főváros Kormányhivatalához 1364 Budapest, Pf. 234 címen. Azokat, akik személyesen szeretnék intézni, Magyarország külképviseletein, Kassán a főkonzulátuson, illetve Pozsonyban a nagykövetségen tájékoztatják.

A jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. Az eljárás során elsődlegesen a kérelmezőnek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét.
A halál hadi eredetét elsősorban hivatalos hatósági értesítéssel, hatósági bizonyítvánnyal vagy holttányilvánító bírósági végzéssel kell igazolni. A halál hadieredetével kapcsolatos iratok a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából is beszerezhetők ezen Kérelemmel a hősi halál bizonyítására. Az iratkutatás ellenértékét a Kormány által a hadigondozás költségeinek kezelésére létrehozott közalapítvány előzetes megállapodás alapján téríti meg az iratot szolgáltató részére.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

Részletes tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól ITT.

Amennyiben a hadigondozási ellátást igénylő még nem rendelkezik Magyar Igazolvánnyal, mindenekelőtt a Magyar Igazolvány (MIG) iránti kérelmét szükséges személyesen elintéznie a magyarországi külképviseleteken vagy a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) területi irodáiban.