Megjelent a magyarországi miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) dolgozta ki, és a pályázatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE), a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája és a Diákhálózat lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Pályázhatminden olyan szlovák állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézményben.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
 • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban azok a személyek, akik

–  a 2016/2017-es tanév tavaszi félévének időtartamára az EMMI és az ELTE más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban részesülnek, és/vagy

–  a 2016/2017-es tanév tavaszi félévének időtartamára a Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogramban vesznek részt ösztöndíjasként, és/vagy

–  más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülnek.

 • Nem pályázhatnak azok, akiknek a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében folytatandó magyarországi részképzése esetében a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény (mely a befogadó nyilatkozatot kiállította) nem állami vagy nem egyházi egyetem/főiskola (azaz a befogadó felsőoktatási intézmény magán egyetem/főiskola, és az intézmény neve nem szerepel a pályázat 1. sz. mellékletében).
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a 2011/2012-es tanév őszi félévétől a 2015/2016-os tanév tavaszi félévéig terjedő időszakban miniszteri ösztöndíjasként részképzésben vettek részt, és nem tettek eleget a megkötött, részképzésről szóló miniszteri ösztöndíjszerződésükben foglaltak szerinti beszámolási kötelezettségüknek.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a 2013/2014-es tanév tavaszi félévétől a 2016/2017. tanév őszi félévéig terjedő időszakban miniszteri ösztöndíjasként teljes szemeszteres részképzésben vettek részt és nem tettek eleget a pályázatban előírt félévenkénti 20 kreditpontnak megfelelő tanegység fogadó intézménynél történő megszerzésének.

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

 1. Teljes szemeszteres részképzés

Azon személyek pályázhatnak, akik

– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és-
legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban résztvevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakján* teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

A súlyozott (vážený priemer) tanulmányi átlag tekintetében a mester (master, magiszteri) képzési ciklusban részt vevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor, bakalár képzésük) utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni.

Az Értékelő Bizottság a kategóriában (teljes szemeszteres részképzés) minimum átlagot (súlyozott átlag)határozott meg, melynek értéke 2,5. A teljes szemeszteres részképzés esetén a minimumátlagtól való eltérésre nincs lehetőség, annak elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el!

Az Értékelő Bizottság az elbírálás – az értékelési pontrendszer alapján – minimum pontszámot is megállapíthat, amely(ek) elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.

Csak a teljes szemeszteres kategória esetében!

Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányaik a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért javasoljuk és előnyben részesülnek azok, akik a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről kiállított egyéni tanulmányi rendet /individuálny plán predmeta/ csatolják. Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azok a pályázók, akik még nem vettek részt részképzésen.

Az ösztöndíjat elnyert pályázó – amennyiben a részképzés megkezdésének időpontjában még nem rendelkezik abszolutóriummal – vállalja, hogy a magyarországi fogadó felsőoktatási intézménynél 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet elvégez a 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterében.

Az ösztöndíj időtartama a 2016/2017-es tanév teljes tavaszi teljes szemesztere (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert pályázó a 2016/2017-es tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A pályázónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

*A választható befogadó intézmények tekintetében a pályázati kiírás 1. sz. melléklete nyújt tájékoztatást! 

 1. Részképzős tanulmányút

Azon személyek pályázhatnak, akik

– szülőföldi (szlovákiai) vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mester (master, magiszteri) képzésén, nappali munkarendű aktív (vagy az ösztöndíj céljából szüneteltetett/megszakított) hallgatói jogviszonnyal, és
– legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mester képzési ciklusban részt vevőkre –, és
– a megpályázott képzési idő alatt szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos kutatómunka céljából egy magyarországi állami vagy egyházi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott / államilag támogatott nappali munkarendűalap-, osztatlan vagy mesterképzéses szakján* egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban kívánnak részt venni.

A súlyozott (vážený priemer) tanulmányi átlag tekintetében a mester (master, magiszteri) képzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük (baccalaureus, bachelor, bakalár képzésük) utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni.

Az Értékelő Bizottság az elbírálás során minimum átlagot valamint – az értékelési pontrendszer alapján – minimum pontszámot állapíthat meg, amely(ek) elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik még nem vettek részt részképzésen, ill. szakdolgozatukat magyar nyelv és irodalomból vagy magyarországi vonatkozású témakörben írják.

*A választható befogadó intézmények tekintetében a pályázati kiírás 1. sz. melléklete nyújt tájékoztatást!

Az ösztöndíj időtartama: 0,5 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2017. február 27. és 2017. június 26. között használható fel.

A pályázónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátumát az adott időszakra jelentkező igények egyenletes eloszlását szem előtt tartva az ELTE Márton Áron Szakkollégiuma határozza meg, figyelembe véve az eredetileg igényelt időszakot.

Mindkét (1. és 2.) pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek:

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti. A befogadó nyilatkozatot a www.elte.hu/palyazatok-felhivasok; a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk honlapokról letölthető formában kell kitölteni.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje: 2017. január 18.15.00 óra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat postai úton (ajánlott küldeményként) és személyesen az alábbi címen lehet beadni:

Združenie za spoločné ciele- Szövetség a Közzös Célokért
945 01 Komárno, nám. Kossutha 3 P.O.BOX 48 (
945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.)

Tel.: +421-908-116-931; e-mail: komarom@szakc.sk

Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról a fenti címeken és telefonszámokon, e-mail címeken kaphatnak további részletes felvilágosítást:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája 2016. december 24. – 2017. január 8. között zárva tart!

A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 10 Euro összegű pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra banki átutalással befizetni – függetlenül attól, hogy a pályázó egy vagy két pályázati kategóriára nyújtott be pályázatot:

Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak a kötelezően csatolt mellékleteket és igazolásokat csak egy példányban kell csatolnia a papír alapú dokumentumok esetében, az elektronikus pályázati adatlap részeként csatolt elektronikusan feltöltött dokumentumokat viszont mind a részképzős tanulmányút, mind a teljes szemeszteres kategória pályázatához szükséges feltölteni! Ez a kitétel nem vonatkozik a befogadó nyilatkozatra, mert mindkét kategória pályázásánál azokat a pályázott kategóriának megfelelően külön-külön kell benyújtani!

A pályázati kiírás mellékletei a következők (melyek a www.elte.hu/palyazatok-felhivasok; a www.szakc.sk és a www.diakhalozat.sk honlapokon érhetőek el):

 • A pályázati kiírás »ITT«
 • Pályázati adatlap teljes szemeszteres részképzéshez »ITT« és részképzős tanulmányúthoz »ITT« a 2016/2017-es tanév tavasziszemeszterében.
 • A pályázati adatlapok mellékleteként a befogadó felsőoktatási intézmény részéről kitöltendő és aláírandó befogadó nyilatkozat (papír alapon benyújtandó). »ITT«
 • A 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében részképzős tanulmányútra, illetve teljes szemeszteres részképzésre meghirdetett miniszteri ösztöndíjpályázat elbírálási- és pontrendszere. »ITT«

A pályázati dokumentáció összeállítása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az elbírálási szempontokat tartalmazó, és a pályázati kiírás mellékletét képező pontrendszert!