Felvidéki magyar fiatal kutatókat díjaznak

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2016-ban létrehozta a Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj-at. Az elismerés olyan még 35-ik évüket még be nem töltött tehetségek kaphatják meg, akik a magyar tudományos élet szlovákiai előmozdításában kiemelkedő érdemeket szereztek – tájékoztatta portálunkat a Tanács elnöke, Dusza János.

 

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) által a szlovákiai fiatal magyar tehetségek, tudósok munkájának jutalmazására, elismerésére létesített Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj (továbbiakban Díj) odaítélésének szabályairól alább olvashatnak.

A Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj olyan fiatal, 35-ik évüket még be nem töltött, szlovákiai magyar tudósok, kutatók kitüntetésére szolgál, akik a magyar tudományos élet szlovákiai előmozdításában kiemelkedő érdemeket szereztek.

A Díjat a fiatal kutatónak – fele-fele arányban – eddigi munkássága során elért eredményeiért és az utolsó 3 évben elért teljesítményéért ítéli oda a Vezetőség. A Vezetőség a Díjat évente egy alkalommal ítéli oda.

A Díj odaítélésére vonatkozó javaslattételi felhívást 2017-től a SZMAT Titkára az adott év március 31-ig teszi közzé a SZMAT honlapján, és a lehetőségekhez képest más, nagy látogatottságnak örvendő honlapokon is.

A kitüntetett személyére javaslatot tehetnek: A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagjai, valamint a Magyar Tudományos Akadémia külső és tiszteleti tagjai.

A Díj kitüntetettjeire tett javaslatoknak tárgyév október 15-ig kell beérkezniük a SZMAT címére elektronikus úton. Ez alól kivételt képez az idei év. A 2016-os évben a javaslatok beérkezésének határideje november 15.

Az indoklást tartalmazó javaslat melléklete a javasolt személy rövid tudományos életrajza és publikációs listája a fent megfogalmazottak szerinti szempontok figyelembevételével.

A személyi javaslatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács Titkára látja el.

A Díj adományozásáról a személyi javaslatok alapján a SZMAT Vezetősége szavazással, egyszerű többséggel dönt.

Évente legfeljebb 3 fő részesíthető elismerésben az alábbi kategóriák szerint:

Társadalomtudományok és bölcsészet (szociológia, közgazdaságtudomány, politológia, történettudomány, művészettörténet, pszichológia, pedagógia, jogtudomány, nyelvtudományok, irodalomtudomány, filozófia, esztétika stb.)
Műszaki- és élettelen természettudományi területek (matematika, fizika, kémia, anyagtudomány, számítástechnika, építészet, gépészeti tudományok, elektronika, térképészet stb.)
Élettudományok (biológia, orvostudományok, gyógyszertudomány, mezőgazdasági tudományok, természetvédelem, tájépítészet és tájökológia stb.)
A Díj átadására évente egyszer, a SZMAT éves közgyűlésén kerül sor. A díjat a SZMAT Elnöke adja át. Indokolt esetben a díj átadására más alkalommal is sor kerülhet. A Díj oklevél és pénzjutalom adományozásával jár. A pénzjutalom összege 200 Euro. A díjazott személyek számára átadandó oklevél elkészítéséről a Vezetőség gondoskodik. A Díj és a Díj adományozásával járó kiadások fedezetét a SZMAT a Magyar Tudományos Akadémia által nyújtott éves támogatásból és szponzori adományokból biztosítja. A Díj adományozásáról szóló tájékoztatót a SZMAT honlapján közzé kell tenni.